خبرگزاری بخدی

منو

شماره تماس دفتر:

+93 749309309

ایمیل آدرس:

info@bokhdinews.af

شماره تماس مدیر مسئول:

+93 799880908

ایمیل آدرس مدیر مسئول:

ahmadzahir.qaderi@gmail.com

پذیرش اعلانات بازرگانی در وب سایت:

sales@bokhdinews.af

خبرگزاری بخدی

تازه ترین تحولات منطقه و جهان

حق کاپی رايت تمام مطالب، اخبار و گزارشها برای خبرگزاری بخدی
محفوظ است.
درباره شرايط استفاده از مطالب خبرگزاری بخدی بيشتر بخوانيد.

Powered & Developed by TechSharks

صاحب امتیاز: محمد سالم وحدت

مدیر مسئول: احمدظاهر قادری

مدیر مالی و اداری: سید صمیم مدبر

گزارشگران: قیس ابراهیمی، حفیظ الله یوسفی، طاهره سریر

نشانی دفتر: کابل، پل سرخ، افغانستان