خبرگزاری بخدی

منو
گزیده

خاطره ی از جنگ با شوروی سابق در سالنگ؛ چهارم دلو ۱۳۶۷

در تاریخ:
دوشنبه ۴ دلو ۱۳۹۵
گزارش توسط: اشتراک گذاری:

 بعد از شدت گرفتن جنگها درسالنگ وبرامدن فرقه دوم پیاده از پنجشیروتعرض فرقه در سالنگ جنوبی به منظور ایجاد گارنیزیونها وپوسته سازی


تعرض فرقه دوم درسالنگ بعد از جنگ ده ساعته با مجاهدین شکست کرد نتوانست پلان خودرا تطبیق کند از نقاط عملیاتی جزوتامهای فرقه بحال وضعیت بسیار دشوار با تحمل تلفات دریک نقط قلاتک تجمع نمودند ساعت دوازده شب فرقه از سالنگ با دستور خاموش بودن چراغهای واسط های زرهی باری به استقامت جبل السراج پا به فرار گذاشت
بوسته های مستحکم پولیس وقت نیز با فرار فرقه مورال خودرا از دست داده فرار کردند سالنگ از قطعات دولتی تخلیه شد پوسته های روسها در نقاط حاکم بحال خود بوده مجاهدین فردای انروز در اکثر نقاط در سرک برامدند
روسها که شدت جنگ را با فرقه تا دندان مسلح تجهیز شده دیدن وابدیده گی تجربه جنگ پنجشیر راهم داشت متعجب شدند
چون سالنگ برای نیروهای شوروی سابق اهمیت شاهرگ بزرگ را داشت
نخواستن خودرا در گیر یک جنگ فرسایشی جدی در وقت عقب نشینی شان بسازندواز جانب فکرکنم ضربه اساسی را بخاطر بیرون شدن سالم قطعات شان از افغانستان خصوصاً درفصل زمستان طرح ریزی درگردنه سالنگ داشتن که تلفات فیصدی را درسالنگ روسها متحمل شده بودند وتوانای هاجسارت مجاهدین سالنگ ورهبری جبهات شورای نظار جمعیت اسلامی را در جنگها حملات تهاجمی شان به تجربه گرفته بودند
خواستن محرمانه پلان ترتیب کنند واقدام غافلگیرانه نمایند
واز جانبی اسرار حکومت وقت بر این عملیات بود اگر عملیات را به ان حجم بزرگی کینه توزی انجام نمیداند
قطعات شان بعید بود مصون بگذرد
دوم تداوم عمر حکومت بمدت سه سال ممکن نبود بناً این عملیات را انجام دادند
اگرچه روسها باور مراجعه شان این بود که ما از سالنگ مصون بگذریم پیشنهادات داشتن
ولی از جانب مجاهدین ما ها پذیرفته نشد
ولی در سالنگ شمالی قسماً با پا در میانی رهبری ولایت بغلان به نتیجه رسیدند
که اینطرف سالنگ شدیدترین عملیات را انجام دادند
به مردم محل مراجعه کردند مابه بازمچها یعنی مجاهدین غرض نداریم ما افغانستان راترک میکنیم
واین وضعیت در سالنگ شش ماه ادامه یافت
که تحریران همه جریان رویداداز حوصله تحریر در حال حاضرنبوده در بعدها کتابی خاطراتی که در حال نوشتن است به سهم خوانندگان با جزیات انشاالله
اگر عمر باقی بودتقدیم خواهم نمود
من بنده ایوب سالنگی پنجشیر بودم از پنجشیر به طرف سالنگ امدم از مسیر گلبهار مناره جبل السراج با استفاده از تاریکی شب خودرا به تاجکان رسانیدم

چون سالنگ برای نیروهای شوروی سابق اهمیت شاهرگ بزرگ را داشت
از تاجکان با سواری موتر کماز به در یوری خودم به قریه ما تاغمه ساعت یازده شب رسیدم تصمیم داشتم اول صبح فردابه پایگاه خویش برویم بخاطر انسجام مجاهدین وترتیبات اماده گیها بگیریم چون روسها تحت افسانه برامدن اخرین قطعات شان نیروها ووسایط خودرا در سالنگ چند برابر ساخته بودند که موجب نگرانی بود! از موترپا پین شدم از پل که روبروی خانه ما بود گذشته بودم
البته فاصله میان خانه ما وسرک دریا سالنگ است اگر قدم بزنید شاید چهارصد متر از دید چشم شاید صدمتر فاصله را احتواکند
که یازده عراده زرهپوش روسها امد موتر کماز را که من أزان استفاده کردم در انتقال خویش محاصره نمودندوچراغهای شکاری را در داخل سیت موتر انداختن کنترول کردند بعد از ده تا پانزده دقیقه حرکت کردند
من تشویشی شدم طر ف خانه رفتم
محافظین خودرا اماده باش دادم که جدی باشند با مخابره واکی تاکی که حال باورم بر ان است همه مکالمات مارا روسها گوش میکردند با شبکه های مربوط صحبت کردم بسیار
بعدها برایم روشن شد که روسها میخواستند تصمیم خویش را عملی کنند واطلاعات را از تماس مخابره گرفته بودند اینکه چند دقیقه تفاوت کرد به مقصد خود نرسیدند شاید ماهم شهید میشدیم روسها هم تلفات میداند ولی برای مردم ملکی سایر مجاهدین. چند ساعت. قبل پلان دشمن شان افشا میشدالبته مقدرات الهی چنان بود که شد من بسیارخسته بودم خانه که رسیدم نماز خفتن را خواندم وترتیبات سفر صبح را اماده کرده استراحت شدم
ساعتهای چهارصبح صدای شلیک سه فیر مرمی بیم بیست یک بشکل بسیار وحشت ناک منطقه را جنباند به همی لحظه از پوسته روی سرک وپوسته سرکوهی روسهاروبروی خانه ما واز تانگهایکه جدیدا در داخل در سالنگ روسها تحت افسانه امنیت قطعات در حال برامدن شان جابجا کرده بود ندفیر شروع شد
من فکر کردم در اولین دقایق که فیر تنها بالای خانه ماست وتوطیه اینجا است
تفنگ خودرا اماده کردم فیر مرمی شلیک نارنجک شلکای ماشین محاربوی مثل باران در دیوار خانه مارا پوشانده
درهمین حال خواهرم که از یک خانه بخانه دیگر میخواست برود دومرمی در پایش اصابتکردباوجود چندین مرتبه عملیات هنوزهم ازدرد ان رنج میبرد گویا خاطره تلخ انروز بما تمثیل میشود!
در خانه مایک زیرزمینیی یاحفرزمین که بشکل طبیعی بودبخاطر وضعیت های جدی پیش بین شده بودم که أزان استفاده شودهمه اعضای خانواده را انجا هدایت کردم متوجه شدم که دروازه برامدن از حویلی ما که روبروی پوسته روسها است در نقطه مرتفع است متواتر اتش دارد محافظین همکاران مجاهد من که تعداد شان دوازده تن بود با پیکا راکت مجهز بودند در داخل اطاق بیرون محوط حویلی ما در اطاق گیر مانده بودند
دقیق محاکمه وضعیت کردم که چه باید کرد دیدم دوتن روسها سر با پوسته شان دوامدار طر ف خانه ما با پیکا فیر دارند هدف دروازه خروجی حویلی ما ودر وازاطاق محا فظین است از داخل کلکین خانه منزل دوم ترصد داشتم که مرمی تانگ به دیوار سمت چپ حویلی اصابت کرد دو دخاک بالاشد من راه برامدن از خانه را جستجو مینمودم خاک که ارام شددوباره ترصدکردم ونگرانیم از تعرض پیاده بود باز متوجه شدم که از سربام پوسته روسها ا یستاده با قامت راست فیر دارند تفنگ کله کوف که در یک جنگ تن به تن از روسها گرفته بودیم. رفیق من است انرا بروی دست گرفتم با نشان جری جوک دقیق با مهارت خاص بالای دوتن روسها که فاصله بین خانه ما وپوسته سرکوهی انها سه تا چهارصدمتربودنشانه گرفتم اتش لحظه فروکش کرد زمینه برامدن من از حویلی وهمکارانم بیرون محو طه حویلی مامساعد شد
من که از خانه برامدم پدرم میخواست بفهمد که ایا تا مسافه پنجاه متری که از دید روسها پنهان میشدم رسیدم یا خیر مورداثابت دومرمی روسها در ناحیه بغلش قرارگرفت مجروح شد

من تشویشی شدم طر ف خانه رفتم
پدرم دومراتب مجروح شد یکی زمانیکه اسیر طالبان شد میخواستن به قندهار ببرندش در جریان جنگ در پروان خودرا ازموتر پایین انداخته بود فرار کرد دران وقت جالب این بود که منهم مجروح بودم داکتر ها که غرض تداوی پانسمان میامدند در موقع پانسمان داد فریادم برای پدرم چقدردرداوربودنگاهای اشک الودش هیچگاهی فراموشم نخواهد شد سوزگداز خودرا فراموش میکرد وان اه ناله پدر در موقع پانسمانش خاطره ایست ؟؟؟؟به هرحال
شلیک فیر هرقسم مرمی بطرف خانه که میشد مطمین بودم که خانواده در زیر زمین بدون اثابت بم طیاره مصون میمانند البته این زیر زمینی بشکل طبعی از جمله سموچهای بوده که اطراف خانه ما چندین جا است ولی انرامن کمی سر سامان داده بودم
در ساحه دوصد متری خانه سنگر گرفتیم اراضی به نفع مابود چون برف زیادبود تنها راه رفت امد همان پل بودوساحه ترصد ما پل روبروی خانه ما وقریه بود مطمین بودیم که از تعرض پیاده عساکر روسی ما خانواده ما وهمه قریه مصون گردید
بعضی خانه های قریه ما جدی تحت اتش بود بعضی خانه ها از دید تانگهای دشمن پنهان بود تقریبا ساعت شش صبح بود صدای شلیک هرنوع سلاح ثقیل خفیف غرش طیارها فضارکاملا متاثر ساخته بود سردی طاقت فرسا واقعاً کم أرشدت عملیات روسها نبود مانورطیارات جیت صدای شلیک سلاهای یوره گان لونا بیم بیست یک من را فهماند که جنگ در تمام نقاط سالنگ است وافتاب در بلندی کوها نمایان شد برای من فرصت مساعد شد که با پایگاه بتماس شوم ازمجرای مخابره واکی تاکی
بعد از وصل تماس مسول مخابره برایم گفت که جنگ درتمام نقاط سالنگ است چندین مرتبه اطراف پایگاه بمبارد مان شد تمام مناطق شورای نظار تحت فشار جدی است وامرصاحب احمدشاه مسعود ومسولین زون پروان کاپیسا خواهان معلومات هستند از شما یعنی من وبصیرخان پرسان دارند من گفتم خودشان میبینندکه چه میگذرد پرسیدم ازبصیرخان چه گفتن احوال نداریم
من چند تن محافظین خودرا بخاطر تامین امنیت پل گزاشتم خودم بیک خانه که کمی از اتش فیر پنهان بود رفتم از قریه روبروی یک کس رادیدم گفت از فامیل خوجه شان یک طفل شیر خور باقیمانده متباقی همه را روسها شهیدکردند واقعاً خانه او فامیل پنجاه متری پوسته بودان طفل حالا در قوایکار سالنگ در حال خدمت بوطن خود است الحمدولله خانواده خودرا تشکیل داده است است وقیکه بخانه یکی از نزدیکان امدم که ازدیدتانگهاوپوسته هاپنهان بودیک کمی ارام شدم متوجه شدم که یک مرغ در ساحه دید روسها از جای خود پرواز کرد ومورد اثابت مرمی قرار گرفت بزمین افتاد
شدت فیر غرش صداها ی وحشتناک چنان بودکه مجروحیت در خون طپیدن خواهر پدرم را فراموش کرده بودم وتصورم این بود که شایدفیصدکم مردم کنارجاده سالنگ زنده بمانند چون بی رحمی قصاوت شکلی بود که موتر سرویس ۳۰۲پر ازمسافرین را با شلیک مرمی تانگ بستن همه سرنشینانش شهید شد موتر از سرک پائن افتادحریق شد روسها مطمین شده بودند که ما وخانواده ما همه شاید ازبین رفته باشیم زیر اوار سنگ خاک خانه جان بدهیم که واقعاً از اثر اثابت مرمی تانکهای دشمن چهر ساحه از صبح تا شام تغیر کرده بود
بعدها سنگ بزرگی که در کنار خانه ما است به ان متوجه شدیم که بیشتر از ده ها مرمی تانگ غولپیکر به ان شلیک شده
بطریها محابره ما از کار افتاد ارتباط ما با هر طرف قطع شد باهمین وضعیت روز گذشت شام شد
با استفاده از تاریکی شب خانه رفتم بیادم است که همه خودرا باتکه های سفید همرنگ برف ساخته بودیم که ازدید عساکر روسی مصون در انتقال مجروحین باشیم چیزیکه ان شب مارا کمک میکرد سیاهی یارنگ تنه درختهای کنار خانه ماخواهر پدر مجروح خودرا بجای کمی مصون تَر انتقال نمودم با باقی اعضای خانواده وتعدای شهدای دیگر ومجروحین قریه را به خانه هایکه از دید پنهان بود انتقال نمودیم داکتر ادویه هیچ درک نداشت فقد زخمها بسته میشد که خونریزی قطع شود
بعد طر ف پایگاه رفتیم نیمه شب رسیدیم در حال جمع اوری گذارشات شدیم راه های قریجات قطع شد بودمردم را وادار به کوچ اجباری نمودندفرداانروز یک کس از قریه پیش روی خانه ما که از راه های خودرا به پایگاه رسانیده بود گفت از پوسته روبروی خانه شما روسها یک مرده ویک مجروح خودرا پایین کردند چون اراضی ساحه ساختار عجیب داردرا ه عبورمرور پوسته شان از دید خانه ما پنهان بود
بعد لحظه خاموشی اتش پیاده پوسته را که زمینه برامدن من وهمکارانم شد گشته مجروحیت همین دوسرباز روسی که وظیفه مشخص داشتن بود وتوقف فیر هم در حدود سه تا چهار دقیقه از استقامت همین پوسته که در با لأی منطقه مابود موقع را مساعد ساخت
ولی اگر دقیق نمیشدم با نا ارامی که من داشتم جز لطف الهی بعید بود که امروز این جریان را بشما شریک میساختم شرایط طوری امد
باخانواده خود پدر خواهر مجروح خود چهار پنج ماه بعد دیدن کردیم
بااکثراً وطنداران که به گوشه کنار وطن محاجر شدن بعد از شکست رژیم بعد سه سال اکثراً وابستگان اقوام خودرا دیدم
جنازه هاکه ممکن بود به چه شکل دفن شدودر ان سرماه زمستان چه درد رنج نبود که به مردم سالنگ روانداشتن مردم رادرمزیقه سخت گرفتارکردن ولی چیزی راکه نتوانستن بدست بیاورندشکستن عزم اراده غرور مردم بود گروموف جنرال چهار ستاره جلاد زمان سالهای قبل در نامه نوشته بود بابیرقهای بلند تامین عدالت انترناسیونالیستی بیرق های افراشته از پل حیرتان به زعم انها پل دوستی عبور کردیم وای از شکست فاحش شان ان همه جنایت لب نکشود وبعدها دیده شدکه در جهان به چه رسوای شرمساری شکست روبرو شدنداین بود شمه از خاطرات انروز
که به سهم شما رسانیدم
شاید پرسشهای در زهن خوانندگان خطور کند
اگر چه این نوع جنایت را هیچ انسان نمیتواند مقایسه کند با ان سنگینی
ولی خاطرات زندگی ما چنان بوده که با ده هامورد حوادثی برخوردیم
خداوند لطف کرده نجات پیدا کردیم
تشکر دوستان

اشتراک گذاری این مطلب:

پرخواننده ترین ها

برای اطلاع یافتن از آخرین اخبار افغانستان و منطقه به صفحات اجتماعی خبرگزاری بخدی بپیوندید.

Baztab News

آخرین اخبار روز

بیشتر بخوانید

خبرگزاری بخدی

تازه ترین تحولات منطقه و جهان

حق کاپی رايت تمام مطالب، اخبار و گزارشها برای خبرگزاری بخدی محفوظ است.
درباره شرايط استفاده از مطالب خبرگزاری بخدی بيشتر بخوانيد.

Powered & Developed by TechSharks